Založ si blog

RR 03 | svetenie zázračného

DSCF8778Pri vstupe len Laučíkova báseň Na prahu: „Ozvena prvotného výbuchu je prítomná / v jase, / v tiesni jaskýň / a chveje sa v našich pamätiach. / Odkryté vnútro potopy: / tvoje oko otvorené / do krehkosti / snežných previsov!” Potom kamene a kríže, jaskyne a človek.

Niektorí vravia, že nám to patrí, pretože sme zišli z ciest, ktoré boli vychodené, a preto bezpečné a bezbolestné. Spreneverili sme sa minulosti, a tak teraz trpíme a ak niekto vôbec spomenie budúcnosť, tak len ako nepravdepodobnú hypotézu. Posun od sakrálneho k profánnemu možno na povrchu každodennosti sledovať v podstate bezproblémovo (či už fatalisticky víťazne alebo apokalypticky). Oveľa zložitejšie, a zároveň zaujímavejšie sa táto zmena javí v momente, keď sa na ňu pozrieme cez prizmu myslenia umením, a teda i umeleckých artefaktov ako jeho priebežných výsledkov.

DSCF8807Práve prebiehajúca výstava kurátora Norberta Lacka z cyklu Rožňavské radiály ponúka originálny vhľad do premien, polí, záhybov a línií, ktoré tento posun sprevádzajú a charakterizujú. Jedným z najdôležitejších momentov je prepojenie textu a obrazu, ktoré funguje jednak ako zdvojený vizuál, najmä však jedno druhé anticipuje, či mu ponúka dopovedanie. V zaujímavých dotykoch sa tak stretávajú Podhorský s Ondrušom a Matejovom, Laučík s Matejovom a Kernom, Sikora s Ondrušom, Kern s Mezeiom, alebo rovno v cykloch Kern s Cséfalvayom a na inom mieste s Monogramistom T.D. a jeho alter-textovým súputníkom Andro Verdanom.

DSCF8785Prvým motivickým svorníkom je askéza, tu zbavená sakrálneho (ná/vý)dychu. Ondrušovo písanie, právom nazvané existenciálne (Milan Hamada) je vystavané na nedostatku a to na nedostatku konkrétnom – hodnôt a zmyslu. Jeho moderna je pozdná: kým najmä v próze možno sledovať postupné zužovanie priestoru domova postáv až ku Kafkovým či Slobodovým posteliam, priestor básnického subjektu Ondrušových básní je dramaticky zúžený na jeho vlastné telo a detaily jeho častí. Niet tu ideológie, spoločného ideového podložia, ktoré (sa) zjasňuje a zjednodušuje symbolom. Namiesto takéhoto zástupného znovuposvätenia zosveteného, avantgardného návratu k istote napĺňania zmyslom hoc aj z externého zdroja, ostáva len nikým a ničím neprekročiteľná konečnosť a jej odkrývanie fundamentálnosti a zároveň nemožnosti komunikácie.

DSCF8836Takto pracuje Michal Kern: Vytvára stopy, body a línie, aby zaznamenal ich jedinečnosť a zároveň terminálnu pominuteľnosť. Zostávajú „len” záznamy z týchto akcií, zachytenie stretnutí človeka s neustálou premenou sveta v jeho jednotlivostiach. Stavia na emócii (fotografie sú čiernobiele), atmosfére, sile momentu, momentky, hoci aj inscenovanej. Len cez ne sa potom akoby náhodou, v podstate nechtiac (?) dostáva k splietaniu kontextu, ktorý by mohol pretrvať. Zaznamenáva istotu gravitácie, overuje fyzický svet svojím telom, svojím pohybom, svojím konkrétnym „ja”. Lopúchy kreslí ľahko vymazateľnou ceruzkou, nie sú to však skice, kresby sú detailné, poctivé. Kreslí v teréne, vníma vkročenie vlastných zmyslov do prírodného sveta, chápe absurdnosť tohto deformovaného a zároveň deformujúceho aktu na jeho schopnosť vnímať a zachytiť skutočnosť. Fascinujúca je najmä pokora, s akou v kresbách i vetách uhlíkom ohraničuje dištinkciu medzi vlastnou nedokonalosťou a absolútnosťou prírody.

DSCF8833Postavy Rasťa Podhorského sa na jeho veľkých plátnach nepohybujú. Takéto oslabenie dejovosti ponúka úvahy o lyrizujúcich tendenciách, ktoré ho akosi zvláštne pútajú k Ondrušovmu temnému lyrizmu. Na plátnach nevidíme utrpenie ani bolesť, môžeme ich tam však cítiť. Detail merania tepu, dotyku, ktorým človek zisťuje, či je ešte nažive, nie je náhodný. Pevne zapasúva do profánnej osamelosti, v ktorej niet toho Druhého, ktorý by zisťoval, či mu v žilách prúdi krv (človek), ani toho, kto by určoval, či sa jeho čas naplnil (Boh). Slovné hračky v názvoch už len dopovedia cítené: pokora je ľudský údel, trest, ťažoba na tomto a nie inom svete vyžadujúca oddych, zastavenie, pretože korenie (života?) sa minulo, je po ňom.

DSCF8854Kameň verzus tehla. Monogramista T.D. sa vmedzeruje do Kerna. Kernova plastika kameňa demonštratívne neseného zdvihnutými rukami evokuje sacrum človekom ponúknuté ostatným ľuďom. Netušíme, či je táto čistá, božská prírodnina popísaná Desatorom, cítime však, že to tak môže byť. Podstatné je ale to, že je to kameň určený na dlažbu – pevný základ, po ktorom sa pohybujeme. Pátos rúk nie je navyše, veď ani nie je isté, či niečo nesú, či skôr čosi neukladajú do zeme. Ich práca je popretím transcendentného zvestovania, ktoré sa pasívne prijíma a rešpektuje. Je to posvetenie zázračného v pravom zmysle slova, prechod mojžišovskej kamennej dosky do kameňa opracovaného tak, aby bol súmerný s ľudským svetom. V kontrapunkte s tým Monogramista T.D. ponúka priamo tehly, ľudský výtvor, rýdzo funkčné „kamene” slúžiace už „len” človeku.

Ruky/prsty sa kamsi stratili, ostali po nich len odtlačky – prázdno po prstoch v pohybe, ktoré tretiu tehlu drží na dvoch ďalších, slúžiacich ako podpery. Obrysy prstov boli pohybom narušené, vznikla však nová hranica vydeľujúca prázdno po nich od okolitého sveta – prázdno po metafore. Po zmiznutí Boha zmizol i človek – „samotná jeho existencia totiž vôbec neznamená, že je účastníkom bytia”.

Takže je vytvorená priepasť, medzera, moment ruptúry v kontinuu bytia, aby sa doň mohol človek vložiť znova, tentoraz vedome, cielene svojou tvorbou, aktivitou, zmyslom. Je to vizualizovaná druhá naivita básnika Erika J. Grocha odkazujúca na akúsi reverznú iniciáciu, ktorá (občas) prichádza po „prekonaní“ detskej čistoty v podobe tvorivého návratu k jedno-duchosti. V tvorbe Monogramistu čítame paradox, hravo temnú či temne hravú odpoveď na údel (z) bytia, čosi, čo prečnieva a nedolieha zároveň, niečo, čo tu bolo od večnosti (lebo v nej) a zároveň čo sa neustále nanovo rodí v človeku usilujúcom sa o „vmedzerenie” sa do bytia. Je klaunom a intelektuálom zároveň, ukazuje, že je to možné, ba priam nutné, keď už raz prijal fakt, že „tvorba je dar, trest za údel bytia”.

DSCF8796Peter (Mezei) maľuje kamene. Zdanlivo čisté, očistené od kontextu, pohyb registrujeme len v ťahoch štetcom a vo vrstvách farieb, ktoré v ňom akoby tuhli. Deje sa tu ale čosi skutočne podstatné, hoci na prvý pohľad neviditeľné: Peter je skala, so všetkým transcendentným, biblickým, čo si možno predstaviť. Kamene na plátnach sú jej profánnym pendantom, čímsi až znepokojujúco ľudským, možno krutým, možno funkčným – síce osamoteným v priestore, no už nie z onoho sveta. Kameňmi je tak vstúpené do bytia, pretože je v ňom ich tvorivým umeleckým zobrazením vytvorená ruptúra.

DSCF8824Čo chýba, je reč – nevidno ju zapísanú na kamenných doskách, na lopúchoch ani v miznúcich stopách v snehu. Sme v priestore na „prahu počuteľnosti”, tam, kde sa jazyk tvorí a zároveň zaniká. Sú to Cséfalvayove oceánske a kozmické hlbiny, rovnako ako Laučíkove a Kernove jaskyne. Jazykom, ktorým sa o nich dá čosi vypovedať, sú nanajvýš zmysly. Takto sa tu udomácňujeme, kolonizujeme v tom najlepšom z možných významov. Zároveň sa však snažíme pomenovať nepomenovateľné, celistvé rozkladať na znaky a tie potom skladať späť, už podľa ľudských pravidiel – tvoriť reč a jazyk na všetkých troch úrovniach abstrakcie na opis čohosi neľudského, človekom nespojiteľného, neredukovateľného (vesmír, oceán i jaskyňa).

Limity jazyka ako znaku sledujú Laučík i Kern v jaskyni. Laučík-geológ zaznamenáva rozklad stavby vety, rozvoľňovanie spojení medzi slovami s cieľom odkryť inú priepasť ako je tá Monogramistova – komunikačnú priepasť medzi človekom a svetom. Kern–kartograf zjednodušuje videné do základných línií a bodov poľudštených odtlačkami vlastných prstov, dlaní, stôp, redukuje skutočnosť bez použitia textu, no s rovnakým výsledkom – zachytáva nemožnosť spraviť z prevodu prírodnej totality do znaku problém deskriptívnej geometrie. Obaja vnímajú ostrosť, chlad, tmu, tieň, svetlo, vzdušnosť priestoru a preto dokážu precítiť svoju absurdnú, skutočne existenciálnu situáciu – situáciu človeka, ktorý si uvedomil radikálnu dištinkciu medzi sebou a svetom tvoreným jazykom.

DSCF8823Sprístupnenie jaskyne (jazykom) tak vlastne znamená len to, že sa dobrovoľne, slobodne vzdávame tej časti priestoru, „ktorý sa nedá, odmieta, nechce podmaniť”. Sú to najmä jaskynné dutiny, ktoré jazyk vytýčil ako nekomunikovateľné prázdno a tak pomenoval vlastnú chudobu. Jaskyňa totiž – a v tom je podobná pravdivému básnickému textu – nemôže byť definitívne dopovedaná. Laučíkova krajina nie je, ale stáva sa, neustále sa deje v básni, bez výsledku, bez konečného rezultátu, je neustále, permantnetne prítomná, dejúca sa pred zmyslami a nimi samotnými, je trvale transcendentálna práve tým, že je neuchopiteľná, neopísateľná do akejkoľvek statickej večnosti – tento paradox vychádza práve z dekonštrukcie trvalosti, trvania, ktoré v konečnom dôsledku nemôže byť iné ako pohyblivé, premenlivé, lebo je fyzické, hmotné, podliehajúce fyzis tohto sveta.

Aj eschatológia je tu profánna – biela a čierna na krížoch u Sikoru, obrysy stôp, kameňov a tieňov, horizontov, hrán, prázdna a priestoru. Chýba u-topos rovnako ako dis-topos, žiadne zjednocovanie pod zástavami arkadických ideológií sa nekoná. Je tu „len” kartografia, často bez kartografa i bez mapy, stále sa pohybujeme v bondyovských hraniciach Premeny „tu a teraz”. Fungujú akurát záznamy konkrétnych situácií – Kernove kresby v jaskyni nech sú toho zrozumiteľným dôkazom.

DSCF8806Ale je tu ešte jedno dôležité spojenie – spojenie energie, človeka a kríža, Ondruša a Sikoru. Nie je tu nič, čo by hovorilo božským jazykom, človek mlčí bolesťou, ktorá je súčasťou jeho identity. Kríž a jaskyňa pod istým uhlom pohľadu splývajú – sú vertikálne i horizontálne zároveň, presahujú človeka čisto profánnymi spôsobmi. Zároveň sa však líšia – jaskyňa nie je jeho dielom, jej zmysel je „vo vode, ktorá ňou pretiekla”. Kríž, naopak, je k človeku vo vzťahu recipročnom: je starosťou o človeka, má jeho rozmery (veď je navrhnutý preňho), bez človeka nemá zmysel, pomalé umieranie na kríži evokuje absurdný život prežitý v nemožnosti zdieľať pocity. Sikorove kríže sú znesené ešte hlbšie, manipulujú s perspektívou esencie, pracujú s energiou. Výsledkom je koncentrát spojenia subjektu a objektu, v ktorom rozoznať ich vlastné duchovno, ich vlastná matéria.

Laučík sa v jednom rozhovore so Štrpkom zveril, že cesta jaskyňou je podobná procesu písania, pretože aj poézia musí operovať nejakým živlom. Človek je potom tou vodou, báseň jaskyňou. Ak to naozaj platí, a niet dôvodu myslieť si opak, potom len tí, čo jazyk „ovládajú” (nie v zmysle foucaultovskej nadvlády, skôr v tom hermeneutickom – rozumejúcom), dokážu mlčať slobodne – je to ich voľba, nehovoriť, nie sú k tomu dotlačení okolnosťami svojho vnútra či sveta naokolo. Mlčia s pokorou pred nevypovedateľným a zároveň sa vkladajú do bytia vedome, lebo tvorivo.

Predposledná výstava tretieho ročníka cyklu Rožňavských radiál má názov Posvetenie zázračného s podtitulom Posvätné v odkúzlenom svete. Vystavujúci umelci: Rastislav Podhorský, Monogramista T.D., Rudolf Sikora, Peter Mezei, András Cséfalvay a Michal Kern. Na výstave sú inštalované aj texty Ivana Laučíka, Jána Ondruša, Fedora Matejova a Andro Verdana. Výstava v Galérii Baníckeho múzea potrvá do 15. novembra. Všetky informácie nájdete na fejzbúkovej stránke Rožňavské radiály.

Fotografie: Silvia L. Čúzyová

Použité zdroje:

Gavura J. Návrat ku gréčtine (Ivan Laučík: Havránok). In: Lyrické iluminácie. Slniečkovo, Prešov 2010, s. 33-35.

Gavura J. Ondrušove hľadania ideálu (V stave žlče 1968 a 1996). In: Lyrické iluminácie. Slniečkovo, Prešov, s. 190-214.

Hermida A. Hmota a priestor Ondrušovej poézie. In: S dlaňou v ohni. Občianske združenie Studňa, Bratislava 2002, s. 86-93.

Laučík I. Básne. 2003. Koloman Kertész Bagala, Levice, Modrý Peter, Levoča.

Laučík I. Neptunické dajky. In: Trblet v oku (Výber z publicistických textov 1988 – 2004), F.R. G. 2015.

Laučík I. V jaskyni. In: Trblet v oku (Výber z publicistických textov 1988 – 2004), F.R. G. 2015.

Laučík I., Repka P., Štrpka I. Pohybliví nehoria. F.R. G., Bratislava.

Laučík I., Repka P., Štrpka I. Pohyblivý v pohyblivom. F.R. G., Bratislava 2007.

Matejov F. Askéza textu (Skica k lektúre poézie J. Ondruša). In: Ján Ondruš: Básnické dielo. 1972.

Matejov F. Krajina u Ivana Laučíka. In: Lektúry. Slovak Academic Press, 2005.

Milčák M. O pravdivosti básnického textu. In: Realizácie textu. Modrý Peter, Levoča, 1998, s. 17-24.

Ondruš J. Myšlienky o poézii… In: S dlaňou v ohni. Občianske združenie Studňa, Bratislava 2002, s. 41-46.

Puchala V. Generovanie alternatívnych lyrických významov. In: Realizácie textu. Modrý Peter, Levoča 1998, s. 11-16.

Pynsent R.B. Paralelný subjekt – Esej o poézii Jána Ondruša. In: S dlaňou v ohni. Občianske združenie Studňa, Bratislava 2002, s. 94-103.

Rédey Z. Poézia Jána Ondruša – sugescia mýtu a realita tvorby. In: S dlaňou v ohni. Občianske združenie Studňa, Bratislava 2002, s. 63-85.

Verdan A. Tretia tehla. In: Tretia tehla, texty a komentáre k dielu Monogramistu T.D., 2007.

actores | totálny nezmysel

25.10.2016

Aj v tejto divadelnej sezóne pokračuje Mestské divadlo Actores v naštudovávaní celosvetovo úspešných hier. Dni v daždi, 39 stupňov, Stanica ZOO i najnovšia komédia Totálny nezmysel už druhý viac »

RR 03 | o kraj (a) ine

09.12.2015

Putovať krajinou znamená vždy zároveň mať pokope telo a myšlienky, hmotu a ducha. Ak je to naozaj, byť tu a teraz je autentickou odpoveďou na prehlbujúcu sa rozpoltenosť moderného človeka. viac »

actores | stanica zoo

23.11.2015

Minulotýždňová druhá premiéra hry Stanica ZOO Mestského divadla Actores priniesla na rožňavské javisko tému až neuveriteľne starú a zároveň neustále aktuálnu. Heroínové peklo detí viac »

košice, protest

Košický protest: Generácia Novembra '89 odovzdala štafetu mladším

16.11.2018 20:42

Okolo tisíc účastníkov protestného zhromaždenia v Košiciach si uctilo pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

tump

Trump udelil medailu slobody Elvisovi, kontroverzne aj Adelsonovej

16.11.2018 20:24

Americký prezident udelil najvyššie civilné vyznamenanie Spojených štátov siedmim osobnostiam.

železnica, koľalnice

Pri železničnej zastávke v Bratislave vyhasol život muža

16.11.2018 19:21

Život neznámeho muža vyhasol krátko po 16.30 h v blízkosti železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady v smere do Senca.

farmári protestná jazda traktor

Po Iniciatíve poľnohospodárov vzniká aj Spolok farmárov Slovenska

16.11.2018 18:57

Spolok je zatiaľ občianskym združením, v budúcnosti by sa chcelo stať odborovou organizáciou.